“Decentralized Autonomous Organization” Kavramının Yönetim Bilimi Ve Teknoloji Kapsamında Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

dao

ÖZET Yaklaşık 2500 yıldır merkezîleşmiş idârî yapılar inşa’ eden insanlık, târihi boyunca hep merkezî bir yönetim sistemine sâhip değildi. İnsanlığın bilinen başlangıcı, merkezîleşmemiş toplumsal ve yönetsel yapıları işâret etmektedir. Anadolu topraklarında yer alan Çatalhöyük gibi İlkçağ yerleşimlerinde merkezîleşmemiş bir yaşantının kurulduğu görülmüştür. Tarım ve kent devrimlerinin ardından yaşanan târihsel süreç, insanlığı merkezî yapılar kurmaya yöneltmiştir. Günümüze değin süregelen bu eğilim, 19. Yüzyıl’dan itibâren teorik düzlemde ve ardından 2000’li yılların başında blokzincir teknolojisinin ortaya çıkışı ile birlikte pratiklerde sorgulanmaya başlamıştır. Blokzincir

Devâmı

Blokzincir Teknolojisi İle Kamu Yönetimi İlişkisi: İmkânlar ve Riskler

kripto19

ÖZET 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısının başlarında ortaya çıkan dijitalleşme eğilimi, 80’li yıllardan itibâren hem toplumsal hem kamusal bir akıma dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu akım, ekonomik ve sosyal imkânları çerçevesinde, üçüncü dünya ülkelerinde bile etkisini göstermiştir. Dijitalleşme, neredeyse tüm dünyada toplumsal bir benimsenme ile kendi altkültürünü oluşturmuştur. Bir diğer yandan dijitalleşme, Soğuk Savaş’ın sürdüğü ve sert rekâbete dayanan bir dünyada ülkeler için jeostratejik bir unsur olagelmiştir. Dijitalleşmeyi sâdece askerî, politik ya da ekonomik bir avantaj olarak görmeyip, bunu devlet-toplum

Devâmı

Site Footer

Sliding Sidebar

    2019 © Oğuz Evren KILIÇ.   Bu internet sitesindeki tüm yazılar ve diğer içerikler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Tüm içeriğin hakkı mahfuzdur.